ارتباط با من

Classification based on similarity and dissimilarity through equivalence classes
A paper on similarities and dissimilarities
1- M. Keshavarzi, M. A. Dehghan, M. Mashinchi, Classification based on similarity and dissimilarity through equivalence classes, Applied and Computational Mathematics, Vol. 8, No. 2, 2009, pp. 203-215.

2- M. Keshavarzi, M. A. Dehghan, M. Mashinchi, Classification based on 3-similarity, IJMSI, Vol. 6, No. 1, 2011, pp. 7-21.

3- M. Keshavarzi, M. A. Dehghan, M. Mashinchi, Applications of classification based on similarities and dissimilarities, , Vol. 40, No. 1, 2012, pp. 75-91.
1388/8/10

5.4/10 (تعداد آرا 88 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد